TÁMOP 3.4.3.-08 2009-2011 - Bíborvég

Tartalomhoz ugrás

TÁMOP 3.4.3.-08 2009-2011

Pályázataink
Projektünk címe:

Tanárok, Tanulás, Tervek, Technikák, Tudás, Tradíció, Tolerancia a Tehetségért
A megvalósítás időszaka: 2010.06.01-2011.09.30.

Projektmenedzsment:
Bergerné Ifju Erzsébet, projektmenedzser
Kovács Tamásné, szakmai vezető
Nagy Eszter Csilla, pénzügyi vezető

A projekttel fő célunk pedagógusaink továbbképzése a tehetséggondozás újabb területein, diákok közvetítése az országos tehetségsegítő hálózatba.
A   versenyek   meghirdetésével   és   megszervezésével   teret   szeretnénk   adni   a   tehetség megmutatkozására. A   konferenciákon   lehetőséget   adunk   tehetséggondozó   szakemberek   és   pedagógusok találkozására, szakmai tapasztalatok kicserélésére. Gazdagító programjainkat (egyéni fejlesztési programok, projektek) a többféle intelligencia elmélet alapján szerveztük. Hagyományőrzéssel kapcsolatos tanulmányi versenyünk kiterjed környékünk iskoláira is. 2010 tavaszán csatlakoztunk a Tehetségpont hálózathoz: http://www.geniuszportal.hu/?q=node/883

Projektünk  3  T+egyéni  fejlesztési  program,  5  T+projekt  és  2  verseny  megvalósítását tartalmazza.

T+ Úszás program

Iskolánkban a közel húsz éve folyó úszásoktatás során a tanulók 1-2 év alatt elsajátítják 2-3 úszásnem (gyors, hát, mell) alapjait.

Edzésmódszerek felhasználásával fokozatosan növeljük a napi edzésmunka mennyiségét. S amellett, hogy a  képességfejlesztés jó hatással van általános egészségi állapotukra, alapot ad arra is, hogy sikerrel vegyenek részt a városkörnyéki amatőr úszóversenyeken, esetleg eljuthassanak megyei, netán országos megmérettetésekre is.

A programban dolgozó pedagógus: Kilián Zsolt

T+ Idegen nyelv program

Az utóbbi években a magyar iskolákban egyre inkább háttérbe szorul a német nyelv oktatása, pedig történelmi múltunk, Európában elfoglalt földrajzi helyünk ezt nem indokolja.

Programunk: „A német is fontos” „Auch Deutsch ist wichtig” – a kötelező nyelvként angolt tanuló  tehetséges  diákok  számára  német  nyelv  oktatása  a  kommunikatív  módszerek hangsúlyozásával.

A programban dolgozó pedagógus: Szabó Ernőné

T+ Játék program

A program célja, hogy játszva, elméleti és gyakorlati feladatok, feladványok, táblajátékok segítségével tanítsuk a gyerekeket a problémák rugalmas, a hagyományostól eltérő megközelítésére, a logikus gondolkodásra.

Játék közben az összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, a problémahelyzetek önálló megoldását.

A játék élmény, élvezet, az örömszerzés, a lelki egyensúly alakítója, és siker, melynek jellegzetessége, hogy a gyerek hite megerősödik önmagában.

A programban dolgozó pedagógusok: Bergerné Ifju Erzsébet, Izsákné Holczer Rózsa

T+ Óvodai projekt  Kreativitás és hagyományőrzés

Óvodánk  tevékenységközpontú  nevelési  programjához   híven  gyermekeinket   játékosan fejlesztjük.  Változatos tevékenységformák, felfedezésre alkalmas környezet megteremtésével keltjük fel és tartjuk fenn a gyermekek érdeklődését.

Sárköz szívében több évszázados hagyomány ringat, segít bennünket a XXI. század elején is. Őseink földművelő munkáját az évszakok vezették, pihenésüket ünnepeik díszítették. A két pont egysége és a mérték, amellyel osztották őket, határozza meg tehetséggondozó, tehetségfejlesztő  tevékenységünket.  A  paraszti  munka  termékei,  a  készített  tárgyak,  a közösségi élet formái művészi szintű alkotások hordozói és bizonyítékai.

Segítségükkel, útmutatásukkal erősíthetjük, fejleszthetjük gyermekeink kreativitását, alkotókedvét. Érzékenységüket, az átdolgozás képességét, eredetiségüket, tudatuk hajlékonyságát, könnyedségüket, a kidolgozás akaraterejét fejlesztve a gyermeki személyiség és értelem szolgálatába állítjuk. Mindig velük együtt, mindig cselekedve.

Ha jól végezzük dolgunkat, a gyermekek magabiztosan, nagyobb bátorsággal, jobb eredménnyel küzdenek meg egyéb feladataikkal. Feladatunk   a   közvetített   értékek   minél   pontosabb   megismerése,   szakmai-módszertani tudásunk gazdagítása.

A programban dolgozó pedagógusok: Baloghné Medgyesi Zsuzsanna, Juhász Lászlóné, Rohrné Nagy Katalin

T+ Környezettudatos művészet projekt

A tudatos környezetalakítás és formálás lehetőségét és felelősségét kínálja a projekt a gyerekeknek, megismertetve a vizuális kommunikáció interkulturális nyelvi sajátosságait, változatait, a környezettudatos tevékenységek során.

A célok a gyakorlati problémamegoldás folyamatába ágyazva jelennek meg, az iskola portáljának, bel- és kültéri közösségi tereinek alakítása során tanórán kívüli szervezésben integrálva a „kéz intelligenciáját” más intelligenciafajtákkal.

A projektben dolgozó pedagógus: Tóth Anna

T+ Hagyomány és trend projekt

Nagymamáink még tudták” – elfeledett technikák, népi kismesterségek alkalmazása modern, divatos környezetben. A projekt során a gyerekek megismerkednek a varrás, hímzés, gyöngyfűzés, selyemfestés, kosárfonás alapjaival. Az elkészült termékekből kiállítást rendezünk.

A projektben dolgozó pedagógusok: Kovács Sándorné, Szabó Ernőné

T+ Média világa projekt

A projekt célja a kommunikációs készség, a kreativitás, a szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése, s ugyanakkor hozzájárulás a környezettudatos magatartás erősítéséhez a településen. A projektben részt vevők a „Zöld híradó” -ban összefoglalják  a tanulók az iskola környezetvédő munkáját, riportokat, tudósításokat készítenek.

A  projektben dolgozó pedagógusok: Kovács Szilvia, Valentinyi János


T+ Gazdasági ismeretek, vállalkozói  kompetencia projekt

A  projekt célja az abban részt vevő tanulók kezdeményezőképességének és vállalkozói kompetenciájának fejlesztése. A diákok közös tevékenységük során olyan produktumokat hoznak létre, amelyeket tágabb közösségük, az iskola tanulói használhatnak.

Két feladatot oldanak meg a gyerekek: egy játékot terveznek és készítenek el, valamint egy olyan programsorozatot szerveznek, amely keretében iskolatársaik jobban megismerhetik Olaszországot. A munka során szabad teret kap a diákok kreativitása, támogatjuk innovációra való törekvésüket.

A tervezés, szervezés, megvalósítás folyamatában használják a gyerekek eddigi tudásukat, és új tudás szerzésére is lehetőségük nyílik.

A projektben dolgozó pedagógusok: Némethné Dávid Magdolna, Tóth Judit


I. Pap Mihály Országos Sakk Emlékverseny

A sakkverseny megrendezésével volt diákunk emléke előtt tisztelgünk, aki alig 15 évesen 2007-ben hunyt el. Pap Mihály iskolánk kiváló tanulója volt, 9 évesen korosztályos magyar bajnok, diákolimpia országos bajnoka,  rapid sakkban, csapatban európai 4. helyet ért  el. Szándékunk a megemlékezés mellett a magyar sakk-kedvelő diákkorosztály számára országos díjazásos sakkverseny rendezése hat korcsoportban.

Társrendezők: Mattolna Tehetségkutató Alapítvány, Tolna Megyei Sakkszövetség


„Múltunkban a jövőnk” Hon-és népismereti tanulmányi verseny

A Bíborvég ÁMK által a TÁMOP 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás pályázat keretében meghirdetett néprajzi, hon- és népismereti tanulmányi verseny hiánypótló jellegű a térség általános iskolái számára.

A vetélkedés témája: a népviselet.

A nevezett 4 fős csapatok nemcsak elméleti, de gyakorlati, kézműves feladatokkal is találkoznak, sőt a felhívásban előzetes feladatokat (népdaltanulás, népdalhoz illusztráció készítése) is kaptak. A verseny időpontja 2011. április 15-e volt. Érkeztek általános iskolások a megye intézményeiből, így Szekszárdról, Őcsényből, valamint Pincehelyről, illetve a megyehatáron túlról, Cecéről és Dunaszekcsőről is. Az előzetes feladatok és a színes elméleti feladatok mellett gyakorlati feladatok is vártak a tanulókra, gyöngyfűző, gyöngyszövő, rostkötő tudásukat kellett bizonyítani. Az első helyet az őcsényiek szerezték meg, második a vendéglátó decsi csapat, a harmadik pedig a pincehelyi iskola egyik csapata lett.

A tanulmányi verseny célja a néprajzi értékek, a népművészet iránti érdeklődés fenntartása. A versennyel   alkalmat   adunk   arra,   hogy   Szekszárd   és   környéke   tanulói   megismerjék gyökereiket, megalapozzák kötődésüket a szűkebb értelemben vett pátriához, és a szülőföldhöz, Magyarországhoz. Minderre változatos, különböző kompetenciákra épülő kiscsoportban megoldható feladatok keretében kerül sor.

A verseny feladatainak összeállítói: Bergerné Ifju Erzsébet, Farkas Éva, Tóth Julianna

Vissza a tartalomhoz