Iskolánk története

A decsi általános iskola története a középkorba nyúlik vissza. A legrégibb adat 1561-ből való. Az iskola akkor a református templom tartozékaként működött Bellenius (Bélyei) Tamás iskolamester vezetésével. A XVII-XVIII. századból nincs emlékünk, mert azok az 1773-as nagy tűzvész alkalmával feltehetően elpusztultak.

A következő hiteles adat 1857-ből származik. (Ez tesz említést az 1560 körül Decsen született nagy humanista író, Baranyai Decsi János életéről és munkásságáról.) Ez az iskola is még a protestáns egyház szárnyai alá tartozott.

Az 1868-as általános tankötelezettség bevezetéséről szóló törvény megjelenésétől három évtizednek kellett eltelnie, amíg működni kezdett a századforduló éveiben a régi, Tabán utcai katolikus iskola. Az államosítás évében, 1948-ban már új szervezeti formában, hét tanteremben, három tanár és négy tanító tevékenykedett. Az 1950-es évek közepén az iskolakötelesek száma jelentősen megemelkedett, ezért tanterembővítésre volt szükség. Később a diákotthon benépesítése tovább növelte a tanulói létszámot, amely újabb bővítéseket igényelt. A szükségletek kielégítésére épült fel a Haladás utcai új iskola négy tanterme, kisegítő helyiségekkel, szolgálati lakással 1967-ben; majd a második ütemben, 1973-ban újabb négy tanteremmel bővült. A diákotthon időközben 1983-ban megszűnt. 1979-ben felépült a tornacsarnok, amely akkor szinte egyedülálló vállalkozás volt a környék települései között.

Községünkben tehát az általános iskola alsó és felső tagozata két helyszínen, két épületben üzemelt. Az építést követően a minimális állagmegóvó munkálatokon kívül szinte semmilyen felújítás, tatarozás nem történt. Költségtakarékos megoldásnak bizonyult a tagozatok egy épületben történő elhelyezése. Időközben adódott egy olyan pályázat, ami lehetőséget adott községünknek Emelt Szintű Idősek Otthona létesítésére, amelyre a helyi önkormányzat az alsó tagozatos iskolaépületet találta alkalmasnak. Így az 1-4. évfolyam a 2002/2003-as tanévtől ideiglenes jelleggel a Haladás utcai épületben kezdte meg tanulmányait. Ezáltal itt nagyobb lett a zsúfoltság, a tantermek kettéválasztásával sikerült a helyzeten enyhíteni.

iskola oválisIdőközben az önkormányzat újabb pályázati lehetőséget ragadott meg, a ROP 2.3 Az óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastruktúrális fejlesztése pályázat (2005-2006) keretében eredményesen fejeződött be az épület bővítése. A pályázat sikerét nagymértékben alátámasztotta az intézményben folyó sokoldalú, színes, szakmai oktató- nevelőmunka. Négy új tanterem, táncterem (2010 év eleje óta ebédlő), szép előtér, a kapcsolódó vizesblokkok, új informatika tanterem készült. A legkorszerűbb számítógépekkel, interaktív táblákkal és egyéb IKT eszközökkel, valamint oktatási szoftverekkel dolgozhatunk. Intézményünk közös fenntartású általános iskola és óvodaként, a szomszéd kisközséggel, Sárpilissel közös iskolatársulásban működött, később általános művelődési központtá alakult, a művelődési házzal, könyvtárral és a tájházzal alkotott többcélú intézményt. Az ÁMK szétválása a 2012-es év végével vált teljessé. Jelenleg Decsen 8 évfolyamos iskola működik évfolyamonként egy osztállyal, Sárpilisen pedig egy kis létszámú 1-4. összevont osztály.

Intézményünk tanuló-összetétele párhuzamosan változik a lakosság összetételével, magas a hátrányos helyzetű, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma.

Munkánkat folyamatos korszerűsítés és fejlesztés jellemzi. A 2000/2001-es tanévtől kezdve nagy hangsúlyt helyezünk tanulóink gazdasági kultúrájának fejlesztésére, gazdasági és vállalkozási ismereteket tanítottunk a Junior Achievement Magyarország programjával és saját fejlesztésű anyagainkkal, s jelenleg két diákvállalkozásunk működik a JAM-programjával.

Az Oktatási Minisztérium új kiegészítő normatívájának bevezetése után, amely a hátrányos helyzetűek képesség kibontakoztató és integrált felkészítéséről szólt, a 2003/2004-es tanévben pályázat során elnyertük a dél-dunántúli régió bázisintézménye címet.

2004-ben kezdtük el a HEFOP 2.1.3 A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén c. pályázati munkát.

2009-ben nyertük el először, és 2012-ben is sikerült megújítani az ÖKOISKOLA címet. A fenntartható fejlődés kooperatív magatartási mintáit alakítjuk ökoiskolai projektjeinkkel.

2009/10-es tanévben eredményes pályázatot nyújtottunk be a TÁMOP – 3.4.3-08/2, „Iskolai tehetséggondozás” c. pályázati felhívásához. Jelenleg a projekt fenntartási időszakában dolgozunk.

2010-től az ELMETORNA játékos kompetenciafejlesztő program referencia iskolája vagyunk. A szervezett megyei és országos versenyeken több első és érmes helyezést értünk el.

2012-ben szintén eredményesen pályáztunk a TÁMOP-3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése témakörben.

Hozzászólások lezárva.