Osztályozó vizsgák követelményei - Bíborvég

Kisegítő lehetőségek
Tartalomhoz ugrás

Osztályozó vizsgák követelményei

Dokumentumok > Közzétételi lista

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, időpontja az első félév zárása előtt:
január 1-2. hete
tanév vége előtt: június első hete

Minimum követelmények 1. évfolyam
MATEMATIKA
Számok olvasása, írása 20-as számkörben.
Számfogalom, számok tulajdonságai, biztos számlálás 20-as számkörben (páros, páratlan, számszomszédok).
Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban.
Összeadás, kivonás, bontás, pótlás 20-as számkörben.
Egyszerű összefüggések: több, kevesebb, egyenlő megfogalmazása, lejegyzése, relációs jelek alkalmazása.
Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása, válasz megfogalmazása.
Síkbeli alakzatok megkülönböztetése, alak megnevezése, csoportosítása.

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM
A tanuló képes legyen: egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott mese, történet elmondására segítséggel; az udvarias érintkezés tanult formáinak alkalmazására valóságos szituációkban (köszönés, bemutatkozás, kérés, köszönetnyilvánítás) a tanult memoriterek elmondására; magyar ábécé betűinek felismerésére, összeolvasására; kiejtés szerint írandó szavak, szószerkezetek, rövid mondatok – a tanuló fejlettségi szintjének megfelelő – néma és hangos olvasására; másolásra kötött betűkkel írott mintáról, a saját nevének önálló, helyes leírására; a j hang helyes jelölésére a taneszközökből megismert szavak körében; szavak írására másolással: betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás nélkül; a leírt nyelvi anyag felolvasására, javítására összehasonlítással.
Memoriterek tanulása: mondókák, sorolók, találós kérdések, szólások, közmondások, népdalok, népköltések, ünnepekhez - évszakokhoz tartozó versek.

KÖRNYEZETISMERET
Tájékozódjon jól saját testén, tudja megnevezni főbb testrészeit.
Tudja az irányokat helyesen használni.
Ismerje az iskola nevét, annak helységeit, s azokat rendeltetésszerűen használja.
Tudja elmondani saját lakcímét, szülei nevét.
Ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok, évszakok nevét, azok sorrendjét.
Tudjon röviden beszámolni a napi időjárásról.
Tudja megkülönböztetni az élőt és az élettelent.
Ismerje fel a növények és az állatok legfontosabb részeit.

RAJZ
Korábban átélt események, élmények felidézésének segítségével, látott, hallott vagy elképzelt történetek megjelenítése sík és/vagy térbeli, plasztikai alkotásban.
Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek valós vagy fantázia szereplőinek természetes és épített környezetének illusztratív jellegű ábrázolása.
Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek különleges nézőpontból (belülről, fentről, alulról) való megjelenítése a fantázia és a megfigyelés révén, a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, eszközök, méretek felhasználásával.
Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben zajló mesék, elképzelt vagy valós történetek dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és kivitelezés szereplőkkel, terekkel, díszletekkel, melyek létrehozásánál a környezettudatos anyaghasználat érvényesül.

TECHNIKA
Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése.
Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal.
Családi szerepek.
Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra.
Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban. Háztartási eszközök, gépek használatának lehetőségei.
Otthoni balesetek megelőzése.
Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, tűzgyújtóeszközök, gáz, elektromosság, gyúlékony, maró, illetve mérgező vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző piktogramok megismerése.
Tisztaság és rend megtartása az iskolai környezetben.
Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben tartása.
Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemeinek ismerete.
Egészséges étrend összeállítása.
Testápolás eszközeinek és anyagainak ismerete, azok használata a testi higiéne megvalósításában.
A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi alkalmaknak megfelelő öltözködés.
Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése.
Az anyagok fajtáinak, tulajdonságainak, felhasználhatóságuknak ismerete.
Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján).
A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása megfigyelhető tulajdonságaik alapján.
Képlékeny anyagokból egyszerű formák alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással.
Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással.
Faanyagok (hurkapálca) megmunkálása tördeléssel, darabolással, csiszolással
Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával.
Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból stb.)
Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak.
Takarékos anyagfelhasználás.
Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő, Lego – felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, illetve önálló elképzeléssel
A gyalogos közlekedés alapszabályainak ismerete.
Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben.
A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a gyalogos közlekedés.
A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai.
Az utazással kapcsolatos magatartásformák ismerete, alkalmazása.
Gyalogos közlekedés alapvető jelzőtábláinak ismerete.
A gyermekbalesetek okainak, megelőzésének ismerete.
Fontosabb családi és iskolai ünnepek, az ezekkel kapcsolatos szokások, hagyományok ismerete; az ezeken való helyes viselkedés szabályai.

ERKÖLCSTAN
Tudjon válaszolni a következőkre:
Hogyan és hányféle módon szólítanak engem mások?
Hol születtem és mikor? Hány éves vagyok? Kik a szüleim? Mit tudok magamról? Milyen voltam kisebb koromban? Miben változtam?
Milyen jelek tartoznak hozzám, amelyek az én helyemet, az én dolgaimat jelölik és megkülönböztetik azokat a másokéitól?
Milyennek látom magam, ha tükörbe nézek? Hasonlítok-e valakire a családban? Mit szeretek magamon? Van-e olyan, amit nem szeretek, és ha igen, miért?
Minek szoktam örülni, mitől leszek szomorú, és mitől félek? Ha szomorú vagyok vagy félek, mitől múlnak el ezek a rossz érzések?
Hogyan szólítsam meg a különböző korú közeli és távolabbi ismerősöket? Hogyan szólítsam meg az iskola idősebb tanulóit, a tanárokat és az iskolában dolgozó többi felnőttet?
Hogyan kérhetek segítséget felnőttektől és gyerekektől? Hogyan szólítsak meg egy ismeretlen embert, ha segítségre van szükségem? Hogyan viselkedjek, ha engem szólítanak meg? Hogyan illik viselkednem különböző helyzetekben?
Mit tegyek, ha idegen ember szólít meg az utcán? Kiben bízhatok meg?
Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren óvodás korom óta? Melyek az én közösségeim az iskolában és az iskolán kívül?
Kikből áll a mi családunk? Milyen a kapcsolatom azokkal a családtagjaimmal, akikkel együtt lakom? Vannak-e olyan közeli családtagjaim, akikkel nem közös lakásban lakunk?
Hogyan tudjuk segíteni egymást? Vannak-e szabályok a családban, amelyeket be kell tartani?
Kik tartoznak még a rokonságunkhoz, és velük milyen a kapcsolatom? Mit jelent számunkra az, hogy rokonok vagyunk?
Mi mindenben különbözhet egyik család a másiktól?
Milyen hétköznapi családi szokásaink vannak? Mit szeretek ezek közül és mit nem? Miért?
Milyen családi ünnepeink vannak, és hogyan tartjuk meg azokat? Mit szeretek közülük és miért? Van olyan is, amit nem szeretek?
Hogyan telik egy napom az iskolában? Milyen a hétvégém? Milyen számomra egy ünnepnap vagy az iskolai szünet egy napja?
Miért jó, hogy vannak körülöttünk növények? Hogyan tudunk vigyázni rájuk és részt venni a gondozásukban?
Vajon felelősek vagyunk-e az erdőkben és a réteken élő növényekért is? Mit tudunk tenni értük?
Milyen állatok élnek a környezetünkben? Hogyan tudunk részt venni a gondozásukban? Mit jelentenek számunkra a velünk élő házi állatok?
Melyek a kedvenc helyeim a vidékünkön, és miért éppen ezeket szeretem?
Én hogyan tudok hozzájárulni a természet és az élővilág értékeinek megóvásához?

ÉNEK - ZENE
Képes legyen 15 népdalt és gyermekdalt előadni emlékezetből.
Ismerjen 4-5 dalhoz kapcsolódó játékot.
Tudja a dalt hallás után megtanulni.
Képes legyen utánzó mozgásra.
Tanítói segítséggel ismerje fel a tanult zenei elemeket.
Segítséggel szólaltassa meg a megismert ritmusgyakorlatot.
1-2 zenemű megnevezése segítséggel.
Ismerje néhány hangszer nevét tanítói segítséggel.

Minimum követelmény 2. osztály
Matematika
- A számok közötti kapcsolatok felismerése.
- Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás, maradékos osztás) értelmezése, műveletek megoldása szóban.
- A szorzótábla ismerete.
- A számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje.
- Állítások fogalmazása rajzról.
- Állítások igaz-hamis eldöntése.
- A műveletek közötti kapcsolatok felismerése, fordított műveletek alkalmazása.
- Adott szám jellemzése a megismert tulajdonság alapján.
- Hiányos műveletek kiegészítése.
- Nyitott mondat készítése ábráról.
- Szöveges feladatok menetének ismerete, megoldása. (adatok kiírása, művelet, számolás, ellenőrzés, válasz megfogalmazása)
- Sorozatok folytatása.
- A tanult mértékegységek ismerete.
- Gyakorlati mérések a tanult mértékegységekkel.
- Síkidomok felismerése, másolása, csoportosítása tulajdonságaik szerint.
- Élek, csúcsok, lapok felismerése, megmutatása a különböző testeken.
- A kocka és a téglatest megkülönböztetése, egyszerűbb testek megnevezése.

Magyar nyelv és irodalom
A tanuló képes legyen
– ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására
– kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására
– a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre
– a tanult memoriterek szöveghű elmondására
– szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasására
– olvasmányok tartalmának elmondására tanítói kérdések segítségével
– tartalmilag tisztázott és megértett szöveg mondatokra tagolt felolvasására felkészülés után
– 8-10 soros, ismert témájú szöveg önálló megismerésére, megértésének igazolására kérdések megválaszolásával
– az ábécérend ismeretére,
– hosszú magán- és mássalhangzók fölismerésére a beszédben
– a hosszú hangok jelölésére az írásban
–felismerni és megnevezni a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint felidézni és alkalmazni a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet körében
–rendezett, olvasható írásra, helyes betűalakításra és kapcsolásra
– rövid, fonetikusan írandó szavak hibátlan leírására tollbamondás után és önállóan, a kiejtéstől eltérőkét másolással
–másoláskor írástechnikai hiba nélkül írni
- szövegminta alapján felismerni és kijavítani hibáit
- percenként 15-20 betűt leírni
– a j hang biztos jelölésére 20 – a tanulók által gyakran használt – szótőben
– a mondatok nagybetűvel való kezdésére, szavakra tagolására
– a szavak elválasztására a szótagolás szabályai szerint
- a memoritereket pontosan elmondani: mondókák, sorolók, találós kérdések, népdalok.
rövid mesék Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra (részlet), Anyám tyúkja József Attila: Altató Szabó Lőrinc: Csiga-biga

Környezetismeret
- A tanuló ismerje az évszakok, hónapok, napok, napszakok neveit.
- Jellemezze az évszakok időjárási jelenségeit.
- Megfigyeléseiről tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján.
- Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, ábráról.
- Tudjon csoportosítani a megadott témakörben szempontok szerint.
- Ismerje a fő égtájakat.
- Tudja megnevezni a testrészeit.
- Ismerje a fontosabb élelmiszercsoportokat, ezek arányos fogyasztását.
- Mutasson be egy tanult élőlényt, sorolja fel jellemzőit.
- Használja pontosan a helyzetet jelentő kifejezéseket. (előtte, mögötte, alatta stb… )
- Tudja az iskolája pontos nevét.
- Ismerje lakóhelye főbb nevezetességeit.
- Saját lakcímét tudja megnevezni.
- Ismerje a falu és város közötti különbségeket.
- Nevezzen meg néhány közlekedési veszélyforrást, ismerje az elkerülésük módját.

Erkölcstan
- A tanuló képes legyen kapcsolatot kialakítani társaival, felnőtt személyekkel, és velük megfelelően kommunikálni.
- Ismerje és alkalmazni tudja az illemtudó köszönés formáit.
- A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait, türelmesen képes végighallgatni társait.
- Rendelkezzen reális képpel saját tulajdonságairól.
- Tudja legfontosabb személyi adatait.
- Tudja bemutatni családját, ismerje neveiket.
- Törekedjen rá, hogy érzelmeit megfelelő módon tudja kimutatni.
- Képes legyen rá, hogy érzéseit, gondolatait rajzos, mozgásos vagy szóbeli eszközökkel kifejezze.
- Fontosak legyenek számára a szeretetkapcsolatok. (barátság, család…)
- Értékelje a szépet, és törekedjen is rá.
- Tisztelje a természetet, és tudja, hogy felelősek vagyunk a környezetünkért.
- Ismerjen néhány hagyományt, és tisztelje, hogy azok fontosak az emberek életében.

Rajz
- A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése.
- Ismerje a 3 fő színt, tudjon kikeverni mellékszíneket.
- Biztonságosan tudja használni a különböző anyagokat, eszközöket.
- A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotásokat tudjon létrehozni.
- Törekedjen a felület teljes kitöltésére.
- Műalkotások szemlélése során ismerjen fel néhány formát, színt,térbeli helyet, irányt, anyagot.
- Színhasználata ne legyen egyhangú.

Ének-zene
Képes legyen 20 népdalt, gyermekdalt előadni emlékezetből. Ismerje a dalok játékát (6-8). Tudja a dalt hallás után megtanulni. Segítséggel ismerje fel és szólaltassa meg a tanult zenei elemeket. Tanítói segítséggel szolmizálja a dalt. Képes legyen segítséggel utánozni a dal ritmusát. 2-3 zenemű felismerése, megnevezése. 3-5 hangszer felismerése (képről és hangszíne alapján).

Technika
A tanuló képes legyen
- 4 munkadarabot elkészíteni más-más alapanyagból (előzetes megbeszélés alapján)
- takarékoskodni a felhasznált anyagokkal
- képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos alakítására
- az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használatára
- a munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartására
- elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazására
- aktív részvételre, önállóságra és együttműködésre a tevékenységek során

Minimum követelmények 3. évfolyam

Matematika
Gondolkodási módszerek alapozása
A tanuló:
1. tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba;
2. ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát;
3. állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, tudja folytatni az elkezdett sorozatot,
4. tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni;
5. tudjon egyszerű nyitott mondatokat kiegészíteni igazzá, hamissá, nyitott mondatok
6. igazsághalmazát megkeresni kis véges alaphalmazon;
7. értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, tudja az adatokat lejegyezni, megoldási tervet készíteni.

Számtan, algebra
A tanuló:
1. Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül.
2. Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint.
3. Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni.
4. Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédait, tízesekre, százasokra kerekített értékét.
5. Tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást.
6. Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal.
7. Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyűszorzóval).
8. Becslést, ellenőrzést eszközként használja.
9. Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén.
10. Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.

Geometria, mérés
Követelmények
A tanuló:
1. Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat.
2. Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során.

Környezetismeret
1. Legyen képes a zöldterületeken élő leggyakoribb élőlények felismerésére, megnevezésére.
2. Vegye észre a növények és az állatok sokrétű kapcsolatát, tudjon rá példát mondani.
3. Ismerje a növényi szervek feladatát
4. Tudja, hogy az élőlények életben maradásához tápanyagokra, levegőre, vízre, megfelelő hőmérsékletre, fényre van szükség. Ismerje a növények és az állatok legfontosabb hasonlóságait, lássa a táplálékuk megszerzése közötti különbséget.
5. Lássa, hogyan alkalmazkodnak az élőlények a kedvezőtlen környezeti feltételekhez.
6. Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot.
7. Ismerje fel, hogyan kerülhetők el a betegségek.
8. Tudja a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját.
9. Legyen képes tájékozódni az iskola környékéről készített térképvázlaton.
10. Ismerje a fővilágtájakat.
11. Ismerje meg lakóhelyét.
12. Tudja néhány mondatban bemutatni a fővárost.
13. Ismerjen fel néhányat képről Budapest nevezetességei, hídjai közül.
14. Vegye észre, hogy a helytelen emberi magatartás hogyan veszélyezteti az élőlények életét.

Magyar nyelv és irodalom
1. Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő mondattal.
2. Ismert szövegek felkészülés utáni érthető, tagolt felolvasása a szószerkezetek egyben tartásával.
3. Fél oldal terjedelmű, ismert témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő olvasmány önálló (néma) értő olvasása.
4. Tiszta artikuláció (egyéni adottságok figyelembe vételével), a helyzetnek megfelelő hangerő alkalmazása.
5. A feldolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazása.
6. Ismert feladattípusok szóbeli és írásbeli utasításainak megértése.
7. Memoriterek szöveghű, helyesen tagolt előadása.
8. Öt-hat mondatból álló elbeszélő fogalmazás írása felkészülés után, ismert témákban.
9. Az időrend megtartása események leírásakor és elmondásakor.
10. Egyéni tempójú, rendezett, tiszta íráskép. Az írásbeli munkák javítása tanítói segítséggel.
11. Az igék, a főnevek és a melléknevek felismerése, megnevezése. A személynevek, állatnevek, a lakóhely nevének helyes leírása.
12. A szöveg mondatokra tagolása, a mondatkezdés és mondatzárás helyes jelölésével.
13. A begyakorolt szavak helyesírása a kiejtés szerint, a szóelemzés alapján.
14. Egyszerű és összetett szavak elválasztása önállóan.
15. A j hang helyes jelölése az előző évihez viszonyítva újabb 20 szóban.

Rajz
1. Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése, 5 munkadarab bemutatásával.
2. Illusztráció készítése tanítói utasításokkal a tanult technikákkal.
3. A megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos használata.
4. A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok ismerete és használata.

Technika
1. 5 egyszerű munkadarab elkészítése mintakövetéssel és a munkadarabok bemutatása.
2. Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.
3. Mérés centiméter pontossággal.
4. Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
5. A biztonságos gyalogos közlekedés és tömegközlekedési eszközhasználat szabályainak tudatos készségszintű alkalmazása.

Gazdasági és vállalkozási ismeretek
1. A tanulók aktívan vesznek részt különböző tevékenységekben.
2. Nyitottak a gazdaság világa iránt.
3. Ismerik a következő fogalmakat: vállalkozó, vállalkozás, termékegység, sorozatgyártás, reklám, cserekereskedelem, pénz, kormány.
4. Fel tudnak sorolni olyan tulajdonságokat, amelyek a sikeres vállalkozókat jellemzik.
5. Fel tudják sorolni olyan tulajdonságaikat, amelyek a projekt megvalósítását segítik.
6. A tanulók kommunikációja sikeres és humánus idegen felnőttekkel a felkeresett munkahelyeken.
7. Megtervezik munkájukat.
8. Döntéshozatalnál több lehetőséget keresnek, elemzik azokat, majd választanak.
9. Segítik egymást közös munkájukban.
10. Meg tudják fogalmazni, hogy a felkeresett munkahelyen milyen tevékenység folyik, milyen foglalkozású emberek dolgoznak ott. Meg tudják fogalmazni, milyen kapcsolat van a dolgozók között.
11. Munkalehetőségeket tudnak keresni lakóhelyükön.
12. Új helyzetekben tudják alkalmazni a tanultakat.
13. Átfogó értékelést tudnak adni munkájukról.

Néprajz
1. A tanuló tudjon felsorolni természetes anyagokat, azok néhány jellemző tulajdonságát.
2. Ismerje az anyag, szerkezet, funkció, forma és esztétikum összefüggéseit, ezeket vegye figyelembe tárgyalakítás során.
3. Életkorának megfelelő szinten alkalmazza a tárgykészítési technikákat.
4. Ismerjen ünnepekhez kapcsolódó szokásokat.

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK 4. OSZTÁLYBAN

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Érthető, helyesen tagolt, a magyar nyelv hangzástörvényeinek megfelelő beszéd a mindennapi kommunikációban.
- Előzetes felkészülés után kb. fél oldal terjedelmű szöveg pontos, folyamatos, a tartalmat kifejező felolvasása megfelelő tempóban és hanglejtéssel.
- A felolvasott mű által keltett élmények megfogalmazása tanítói segítséggel.
- Az olvasott szöveg tartalmának elmondására néhány összefüggő, értelmes mondattal.
- Egy oldal terjedelmű, az életkornak megfelelő szöveg néma elolvasása után a szövegértés bizonyítására egyszerű feladatok megoldása.
- Legnagyobb költőink, íróink nevének és a tőlük olvasott művek címének, és azok témájának egymáshoz rendelése.
- Egy kortárs magyar költő szabadon választott versének elszavalása.
- Az ábécérend ismerete, szavak betűrendbe sorolása.
- A magán-és mássalhangzók helyes időtartamának jelölése ismert szavakban.
- A j hang betűjelének helyes megválasztása ismert szavakban.
- A mondat és a tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdése.
- A múlt idő jelének helyes használata.
- Az igekötő és az ige leírása, ha az igekötő közvetlenül a hozzá tartozó ige előtt vagy után áll.
- Igeragozás, igemódok felismerése.
- A melléknév, a számnév fokozott alakjának helyes írásmódja.
- Szavak elválasztása (kivéve a tulajdonnevek nehezebb eseteit).
- Szavak csoportosítása a tanult szófajok szerint.
- A mondatfajták megnevezése konkrét esetekben, a mondatvégi írásjel helyes alkalmazása.

ÉNEK-ZENE
-A tanuló tudjon elénekelni emlékezetből 20 dalt. A népdalokat csokorba szedve is énekelheti.
- Képes legyen ritmussort alkotni 3/4-es és 4/4-es ütemben.
-A tanult zenei elemeket (pl. ritmus, dallam) felismerik kottaképről (taps, kézjel, betűkotta). Az ismert, egyszerűbb dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról.
A megismert ritmikai elemeket tartalmazó egyszerű ritmus gyakorlatot folyamatosan szólaltassa meg. A tanult dalok rövid dallamfordulatait kézjelről, betűkottáról szolmizálja.

NÉPRAJZ
- Ismerje a települése fontosabb néprajzi értékeit.
- Tudja felsorolni az ünnepkörökhöz tartozó legismertebb jeles napokat.
- Legyen ismerete a paraszti munkákhoz kapcsolódó szokásokról, hagyományokról.
- Ismerje az egyszerűbb kézműves eszközöket
- Legyen képes alkalmazni a tanult, gyakorolt kézműves munkafogásokat.
– Biztos számfogalom húszezres számkörben.
– Számok helyi érték szerinti írása, olvasása.
– Számok képzése, bontása.
– Számok nagyságának és a számjegyek különféle értékének biztos ismerete.
– Az egyes, tízes, százas, ezres, tízezres számszomszédok meghatározása.
– Szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése és megoldása.
– A becslés, ellenőrzés eszközként való alkalmazása– A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében.
– Szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása, és ezzel a szöveges feladat megoldása.
– Adott halmaz elemeinek szétválogatása adott szempont szerint.
– Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazon.
– Egyszerű szöveges feladatok megoldása.
– Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása.
– Adott szabály alapján táblázat kitöltése.
– Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel
– Számítások a kerület és terület megállapítására.

KÖRNYEZETISMERET
A tanuló
–ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit, az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére;
–az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást igénylő helyzetekben;
–képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslésére;
–képes adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására; tapasztalatainak megfogalmazására,
–képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül;
–értelmezi a hagyományok szerepét,
–képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint;
–képes egy természetes életközösség bemutatására,
–képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismeri néhány fő kulturális és természeti értékét;

ANGOL NYELV
Hallott szöveg értése
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést vagy állítást pontosan megért.
Beszédkészség
- hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, szavakat és egyszerűbb szerkezetű, rövid szövegeket (mondókát, verset, dalt) tanult minta alapján reprodukál.
- ismert témákról, tanult tárgyakról, élőlényekről képes rövid mondatokkal, nonverbális elemekkel támogatva beszélni.
Olvasott szöveg értése
- észreveszi a magyarul illetve angolul történő olvasás közötti különbségeket.
- felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot elolvas;
- ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál.
Íráskészség
- észreveszi a magyarul illetve angolul történő írás közötti különbségeket.
- felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat.
Témák:
- A család
- Köszönés az egyes napszakokban
- Emberek és tárgyak körülöttünk, tárgyak helyének meghatározása
- bemutatkozás
Szűkebb lakókörnyezetünk: 1. A lakás helyiségei 2. Berendezési tárgyak a nappali szobában 3. Lakásra jellemző melléknevek 4. A gyerekszoba berendezései, egyszerű cselekvések 5. A konyha, konyhai eszközök, élelmiszerek, konyhai cselekvések
- Telefonbeszélgetés, bemutatkozás
- Az iskola: az iskolában használt tárgyak, a tanterem berendezése
- Milyen? – tulajdonságok, ellentétpárok, színek
- Számok 1-20-ig, a főnevek többes száma
- Testrészek
- Családi élet, tevékenységek otthon, szabadidős tevékenységek, tevékenységek az iskolában
- Az állatkertben – állatok az állatkertben
- Az erdőben – állatok az erdőben
- Családi kapcsolatok, hobbi
- Élet a falun és a városban 1. A falusi élet jellemzői 2. A városi élet jellemzői
- A hét napjai, napszakok, heti program
- Évszakok, hónapok – évszakokra, hónapokra jellemző tevékenységek
- Napirend
- testrészek
- állatok

NÉMET NYELV
Hallott szöveg értése
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést vagy állítást pontosan megért.
Beszédkészség
- hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, szavakat és egyszerűbb szerkezetű, rövid szövegeket (mondókát, verset, dalt) tanult minta alapján reprodukál.
- ismert témákról, tanult tárgyakról, élőlényekről képes rövid mondatokkal, nonverbális elemekkel támogatva beszélni.
Olvasott szöveg értése
- észreveszi a magyarul illetve németül történő olvasás közötti különbségeket.
- felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot elolvas;
- ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál.
Íráskészség
- észreveszi a magyarul illetve németül történő írás közötti különbségeket.
- felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat.
Témák:
- A család
- Köszönés az egyes napszakokban
- Emberek és tárgyak körülöttünk, tárgyak helyének meghatározása
- bemutatkozás
- Szűkebb lakókörnyezetünk: 1. A lakás helyiségei 2. Berendezési tárgyak a nappali szobában 3. Lakásra jellemző melléknevek 4. A gyerekszoba berendezései, egyszerű cselekvések 5. A konyha, konyhai eszközök, élelmiszerek, konyhai cselekvések
- Telefonbeszélgetés, bemutatkozás
- Az iskola: az iskolában használt tárgyak, a tanterem berendezése
- Milyen? – tulajdonságok, ellentétpárok, színek
- Számok 1-20-ig, a főnevek többes száma
- Testrészek
- Családi élet, tevékenységek otthon, szabadidős tevékenységek, tevékenységek az iskolában
- Az állatkertben – állatok az állatkertben
- Az erdőben – állatok az erdőben
- Családi kapcsolatok, hobbi
- Élet a falun és a városban 1. A falusi élet jellemzői 2. A városi élet jellemzői
- A hét napjai, napszakok, heti program
- Évszakok, hónapok – évszakokra, hónapokra jellemző tevékenységek

RAJZ
- Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése, 5 munkadarab bemutatásával.
Illusztráció készítése tanítói utasításokkal a tanult technikákkal.
-A megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos használata.
-A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok ismerete és használata.

TECHNIKA
-5 db egyszerű munkadarab bemutatása.
- Egyszerű munkadarab elkészítése mintakövetéssel.
- Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.
- Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
- A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.

GAZDASÁGI ÉS VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK
A tanulók aktívan vesznek részt különböző tevékenységekben. Nyitottak, érdeklődőek a gazdaság világa iránt. Pozitív attitűd alakul ki bennük az értékteremtő munka iránt. Ismerik a következő fogalmakat: település, ipari negyed, mezőgazdasági negyed, lakónegyed, üzleti negyed, termelés, fogyasztás, termelő, fogyasztó, bank. Meg tudják fogalmazni, miért fontos az építési vállalat, az étterem, a bank és a szerkesztőség egy település életében. Tudnak egy egyszerű banki műveletet teljesíteni. A tanulók kommunikációja sikeres és humánus környezetükkel. Fel tudják sorolni olyan tulajdonságaikat, amelyek a projekt megvalósítását segítik. Megtervezik munkájukat. Döntéshozatalnál több lehetőséget keresnek, elemzik azokat, majd választanak. Segítik egymást közös munkájukban. Meg tudják fogalmazni, hogy a felkeresett munkahelyen milyen tevékenység folyik, milyen foglalkozású emberek dolgoznak ott. Meg tudják fogalmazni, milyen kapcsolat van a dolgozók között. Meg tudják indokolni a szaktudás fontosságát adott munkahelyen. Olyan munkahelyeket tudnak felsorolni, ahol szívesen dolgoznának felnőttként. Az adott munkahelyen kiválasztott tevékenységhez iskolai végzettséget tudnak kapcsolni. El tudják képzelni, hogy több foglalkozást is végezni fognak felnőttként. Konkrét reklámról kritikát tudnak megfogalmazni a fogyasztó szemével nézve. Konkrét termékről, annak csomagolásáról kritikát tudnak megfogalmazni fogyasztóként. Új helyzetekben tudják alkalmazni a tanultakat. Átfogó értékelést tudnak adni saját munkájukról és társaik teljesítményéről.

TANTÁRGYI MINIMUM KÖVETELMÉNYEK FELSŐ TAGOZAT

MAGYAR NYELV
5. osztály

HELYESÍRÁS:
- Írása legyen rendezett, olvasható.
- Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén.
- Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15 nehéz szót.
NYELVTANI ISMERETEK:
- Tudja a tanuló, mit jelent a kommunikáció szó, mik a tényezői.
- A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés illemszabályainak ismerete, alkalmazása.
- Tudja a tanuló felsorolni a beszélőszerveket.
- Ismerje a következőket: hangok felosztása, a magán- és a mássalhangzók felosztása.
- Ismerje a mély és magas magánhangzókat.
- Ismerje az abc-t, a betűrendbe sorolás szabályait, ezt a gyakorlatban is tudja alkalmazni.
- A hang, a szó és szóelem megkülönböztetése (összetett szó, szó +toldalék).
- Tudjon egyjelentésű és rokon értelmű szavakat gyűjteni, ismerje fel az ellentétes jelentést a szavak között.
- Legyen jártas a levélírásban, a modern írásbeliség műfajaival. Tudjon megfogalmazni levelet, e-mailt, sms-t.
- Tudjon a tanuló 5-5 közmondást, szólást jelentésével együtt.

6. osztály

HELYESÍRÁS:
- Írása legyen rendezett jól olvasható.
- Megfelelő tempóban tudjon írni diktálás esetén.
- A legyen biztos a helyesírása a gyakorlott példákban.
- A szófajok helyesírására, helyes használatára vonatkozó szabályok alkalmazása.
NYELVTANI ISMERETEK:
- Ismerje fel a tanult szófajok közül az alábbiakat: ige, főnév, melléknév, számnév, névmások: személyes, mutató, kérdő.
- Módosítószók közül igekötők.
- Viszonyszók: névelő, kötőszók.
- Helyesírási szabályzat használata.
- Legyen jártas a levélírásban, a modern írásbeliség műfajaival. Tudjon megfogalmazni levelet, e-mailt, sms-t.

7. osztály

HELYESÍRÁS
- Írása legyen olvasható és rendezett.
- Diktálás után írt szövegben legyen képes a hibáit javítani.
- Az alapvető és gyakran használt tulajdonneveket (saját adatai) írja hibátlanul.
NYELVTANI ISMERETEK:
- Rendelkezzen a tanuló a 6. osztályban tanult nyelvtani ismeretekkel: ismerje fel a következő szófajokat: főnév, melléknév, számnév, névmás, igék, névelő. Ismerje a névszók fogalmát.
- Tudja elmondani az állítmány fajtáit, az alany és az állítmány kérdéseit.
- Ismerje fel az alanyt, az igei és a névszói állítmányt.
- Tudja elmondani a tárgyas szószerkezet kérdését, ismerje jelölési módját.
- Tudja felsorolni a határozók fajtáit, azok kérdéseit. (hely, idő, mód)
- Tudja felsorolni a jelzők fajtáit, azok kérdései.
- Ismerje fel a következő jelzőket: minőség, mennyiség.
- Legyen jártas a levélírásban, a modern írásbeliség műfajaival. Tudjon megfogalmazni levelet, e-mailt, sms-t.

8. osztály

HELYESÍRÁS
- Írásképe legyen olvasható, áttekinthető
- Tudjon szöveget leírni hallás után, 10-15 mondatot kb.10 perc alatt. Írástempója legyen megfelelő. Az alapvető tulajdonneveket írja helyesen (saját adatai)
- Ismerje a mondatvégi és mondatközi írásjeleket, tudja kis hibával alkalmazni.
NYELVTANI ISMERETEK:
- Rendelkezzen a tanuló az előző években szerzett nyelvtani ismeretekkel minimális szinten.
- Ismerje fel a mondatokat a beszélő szándéka szerint, az írásjeleket helyesen alkalmazza a mondatok végén.
- Tudja megkülönböztetni az egyszerű és az összetett mondatokat.
- Tudja elmondani az alárendelő összetett mondatok ismérveit, fajtáit, egyszerűbb összetett mondatot tudjon ábrázolni.
- Ismerje a mellérendelő összetett mondatok fajtáit, jeleit, néhány kötőszót, és tudjon elemezni egyszerűbb mellérendelő összetett mondatot.
- Tudjon önéletrajzot írni tanári segítséggel.
- Ismerje az iskolai könyvtárat, tudjon benne eligazodni.
- Legyen jártas a levélírásban, a modern írásbeliség műfajaival. Tudjon megfogalmazni levelet, e-mailt, sms-t.

IRODALOM

5. osztály

- A tanuló legyen képes életkorának megfelelő tempóban olvasni a tk. prózai és verses szövegeit. Az ismert szövegeket tudja értelmezni.
- Tudjon felsorolni néhányat (min: 5 művet) az év során tanult művek közül címmel és szerzővel együtt.
- Ismerje és tudja vázlatosan elmondani Petőfi életét.
- Ismerje és tudja elmondani a János vitéz, a Tündérszép Ilona, a Fehérlófia tartalmát.
- Ismerje az alábbi fogalmakat, tudja azok legfőbb sajátosságait: népdal, mese fogalmát.
- A tankönyvben lévő mítoszok közül egy szabadon választottnak tudja elmondani a tartalmát.
- Tudja elmondani az alábbi műveket önállóan (memoriterek):
o Petőfi: János vitéz 1/ 1-3 vsz.
o Az alföld (1-2. és utolsó 2 versszak).
o Arany: Családi kör 4. vsz.

6. osztály

- Tudjon szöveget olvasni életkornak megfelelő tempóban hangos és néma olvasással.
- Tudja elvégezni az alábbi szövegelemző eljárást:, téma megnevezése.
- Tudja megnevezni az olvasott művekben a helyszínt, cselekményeket, szereplőket.
- Tudja elmondani vázlatosan Arany János életét.
- Ismerje a Toldi cselekményét, főbb szereplőit.
- Tudja az elbeszélő költemény fogalmát.
- Legyen képes személyes élmények megfogalmazására.
- Legyen képes a népköltészeti és műköltészeti alkotások megkülönböztetésére.
- Tudja szöveghűen előadni a kijelölt memoritereket.
o Arany János: Toldi – Előhang
o Arany János: Toldi – 3. ének 2 vsz.
o Arany János: A walesi bárdok 1. szakasz

7. osztály

- A tanuló legyen képes a szöveg értő olvasását biztosító olvasásra, továbbá az olvasott művek tartalmáról szabatosan beszámolni.
- Ismerje és tudja elmondani a következő két Mikszáth-novella cselekményét: Bede Anna tartozása, A néhai bárány.
- Ismerje a reformkor legfőbb jellemzőit, tudja elhelyezni a korban, ismerje kulturális intézményeit, tudja íróit, költőit felsorolni.
- Tudja felsorolni az irodalmi műnemeket és műfajokat.
- Ismerje a következő költők életét vázlatosan a tk. szövegei alapján: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Mikszáth Kálmán.
- Tudja megfogalmazni a következő fogalmak legfontosabb jegyeit: dal, epigramma, óda, himnusz, regény, novella.
- Tudja a következő memoritereket:
o Kölcsey: Himnusz,
o Vörösmarty: Szózat,
o Petőfi: Reszket a bokor, mert…
o Petőfi: Nemzeti dal

8. osztály

- A tanuló legyen képes a szöveg értő olvasását biztosító olvasásra, az olvasott szöveg tartalmának elmondására.
- Tudja elmondani, hogy mit tanultunk irodalomból 8. osztályban, vagyis felsorolni az írók költők nevét, tudjon említeni 8.-ban tanult irodalmi alkotásokat.
- Tudja az irodalmi műfajokat műnemek szerint elrendezni, ismerje a következő fogalmakat: líra, epika, dráma, dal, elégia, epigramma, regény, novella, ballada, óda.
- Ismerje a következő költők életét vázlatosan, a tk.-ben lévő szöveg alapján: Ady Endre, Móricz Zsigmond, József Attila, Radnóti Miklós.
- Tudja elmondani Móricz Zsigmond: Hét krajcár című novellájának tartalmát.
- Tudjon 3 idén tanult költeményt.
o Ady Endre: A magyar Ugaron
o Ady Endre: Őrizem a szemed
o József Attila: Mama
o Radnóti Miklós: Erőltetett menet

NÉMET NYELV

5. osztály

Hallott szöveg értése
- ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;
- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr.
Beszédkészség
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;
- tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz fel;
- megértési probléma esetén segítséget kér.
Olvasott szöveg értése
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;
- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál;
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti.
Íráskészség
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen leír;
- egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.
Témák:
- A ház, ahol élünk: 1. Saját lakókörnyezet bemutatása 2. A ház jellemzőhelyiségeinek
- Bevásárlás, a szupermarketben 1. Számnevek, mérték- és súlyjelölés 2. Élelmiszerek elnevezése 3. Dialógusok
- Munka a házban és a ház körül
- Étkezés: vacsora, reggeli - élelmiszerek, étkezéssel kapcsolatos kifejezések
- Napirend:
- ruhadarabok, öltözködéssel kapcsolatos cselekvések, divat 2. napirenddel kapcsolatos kifejezések, tevékenységek, óra, idő kifejezése
- Születésnap: születésnappal kapcsolatos kifejezések
- Családi élet: egy este otthon, tárgyak a lakásban és a házban
- Felvilágosítás kérése és adása 1. városnézéssel, látnivalókkal kapcsolatos kifejezések 2. helymeghatározással kapcsolatos kifejezések
- A világ országai 1. égtájak, kontinensek országok elnevezése 2. közlekedéssel kapcsolatos kifejezések

6. osztály

Hallott szöveg értése
- utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket megért;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti.
Beszédkészség
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszol;
- jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel;
- megértési probléma esetén segítséget kér;
- tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz.
Olvasott szöveg értése
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megért.
Íráskészség
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;
- egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;
- egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz.
Témák:
- Évszakokhoz kapcsolódó kifejezések, öltözködés
- Étkezés, élelmiszerek, házimunka
- Szabadidő, pihenés, nyaralás, Németország, a Fekete-erdő
- Magyarország, az én lakóhelyem
- Úti előkészületek, ruhadarabok, utazással kapcsolatos kifejezések
- Ügyintézés utazási irodában, viselkedés hivatalos helyen
- Utazás, közlekedés a városban – a repülőtéren, ország és helységnevek
- Utazás repülőgépen, ismerkedés
- A világ városai: Rio de Janeiro, Berlin és Budapest
- Első élmények Rioban, a levélforma, élmények, történések kifejezése
- Országismeret: ünnepek – húsvét: húsvéti szokások Brazíliában, Németországban és Magyarországon

7. osztály

Hallott szöveg értése
- megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkezteti.
Beszédkészség
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszol;
- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel, eseményeket mesél el;
- megértési probléma esetén segítséget kér;
- részt vesz egyszerű párbeszédben,
- beszélgetést kezdeményez, befejez.
Olvasott szöveg értése
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti;
- egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;
- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti.
Íráskészség
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;
- egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;
- egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;
- ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír.
Témák:
- Viszontlátásra Brazília: emberi tulajdonságok, viselkedésformák, személyleírás, emberi karakterek szembeállítása
- Rendelés, étkezés étteremben és gyorsétteremben, étlap, az egészséges táplálkozás
- Foglalkozások, életformák régen és most
- Közlekedés, utazás vonattal, jegyváltás
- Országismeret: Németország 1. Sport, híres német sportolók 2. Magyar sportolók bemutatása 3. Az olimpiák története
- Az időjárás: időjárás előrejelzés, időjárással kapcsolatos kifejezések

8. osztály

Hallott szöveg értése
- utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket,
eseményeket megért;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos
- információt kiszűr;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti;
- ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből kikövetkeztetni;
- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.
Beszédkészség
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszol;
- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket feltesz, eseményeket elmesél;
- megértési probléma esetén segítséget kér;
- egyszerű párbeszédben részt vesz; fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez.
Olvasott szöveg értése
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;
- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos
- információt megtalál;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti;
- egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti;
- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.
Íráskészség
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;
- egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;
- egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz;
- ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír;
- kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír.
Témák:
- Országismeret: látnivalók, várostörténettel kapcsolatos kifejezések
- Szabadidő, hobbi, szabadidővel kapcsolatos kifejezések
- Környezetvédelem, környezeti ártalmak
- Egészség – betegség, az egészséges életmód
- Tudomány és technika, technikai eszközök elnevezése
- Ünnepek, tradíciók, ünnepekkel, szokásokkal kapcsolatos kifejezések

ANGOL NYELV

5. osztály

Hallott szöveg értése
- ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;
- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr.
Beszédkészség
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;
- tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz fel;
- megértési probléma esetén segítséget kér.
Olvasott szöveg értése
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;
- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál;
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti.
Íráskészség
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen leír;
- egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.
Témák:
- A ház, ahol élünk: 1. Saját lakókörnyezet bemutatása 2. A ház jellemzőhelyiségeinek
- Bevásárlás, a szupermarketben 1. Számnevek, mérték- és súlyjelölés 2. Élelmiszerek elnevezése 3. Dialógusok
- Munka a házban és a ház körül
- Étkezés: vacsora, reggeli - élelmiszerek, étkezéssel kapcsolatos kifejezések
- Napirend:
- ruhadarabok, öltözködéssel kapcsolatos cselekvések, divat 2. napirenddel kapcsolatos kifejezések, tevékenységek, óra, idő kifejezése
- Születésnap: születésnappal kapcsolatos kifejezések
- Családi élet: egy este otthon, tárgyak a lakásban és a házban
- Felvilágosítás kérése és adása 1. városnézéssel, látnivalókkal kapcsolatos kifejezések 2. helymeghatározással kapcsolatos kifejezések
- A világ országai 1. égtájak, kontinensek országok elnevezése 2. közlekedéssel kapcsolatos kifejezések
- Foglalkozások
- ruhadarabok

6. osztály

Hallott szöveg értése
- utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket megért;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti.
Beszédkészség
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszol;
- jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel;
- megértési probléma esetén segítséget kér;
- tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz.
Olvasott szöveg értése
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megért.
Íráskészség
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;
- egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;
- egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz.
Témák:
- Évszakokhoz kapcsolódó kifejezések, öltözködés
- Étkezés, élelmiszerek, házimunka
- Szabadidő, pihenés, nyaralás
- Magyarország, az én lakóhelyem
- Úti előkészületek, ruhadarabok, utazással kapcsolatos kifejezések
- Ügyintézés utazási irodában, viselkedés hivatalos helyen
- Utazás, közlekedés a városban – a repülőtéren, ország és helységnevek
- Utazás repülőgépen, ismerkedés
- London, New York
- Élmények és látnivalók Londonban
- Országismeret - Anglia és USA
- Boltok, árucikkek
- ételek, fogások az étlapon

7. osztály

Hallott szöveg értése
- megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkezteti.
Beszédkészség
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszol;
- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel, eseményeket mesél el;
- megértési probléma esetén segítséget kér;
- részt vesz egyszerű párbeszédben,
- beszélgetést kezdeményez, befejez.
Olvasott szöveg értése
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti;
- egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;
- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti.
Íráskészség
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;
- egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;
- egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;
- ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír.
Témák:
- emberi tulajdonságok, viselkedésformák, személyleírás, emberi karakterek szembeállítása
- Rendelés, étkezés étteremben és gyorsétteremben, étlap, az egészséges táplálkozás
- Foglalkozások, életformák régen és most
- Közlekedés, utazás vonattal, jegyváltás
- Anglia: 1. Sport, híres angol és amerikai sportolók
- Az időjárás: időjárás előrejelzés, időjárással kapcsolatos kifejezések

8. osztály

Hallott szöveg értése
- utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos
- információt kiszűr;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti;
- ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből kikövetkeztetni;
- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.
Beszédkészség
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszol;
- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket feltesz, eseményeket elmesél;
- megértési probléma esetén segítséget kér;
- egyszerű párbeszédben részt vesz; fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez.
Olvasott szöveg értése
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;
- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos
- információt megtalál;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti;
- egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti;
- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.
Íráskészség
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;
- egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;
- egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz;
- ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír;
- kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír.
Témák:
- Országismeret: látnivalók, várostörténettel kapcsolatos kifejezések
- Szabadidő, hobbi, szabadidővel kapcsolatos kifejezések
- Környezetvédelem, környezeti ártalmak
- Egészség – betegség, az egészséges életmód
- Tudomány és technika, technikai eszközök elnevezése
- Ünnepek, tradíciók, ünnepekkel, szokásokkal kapcsolatos kifejezések

TÖRTÉNELEM

5. évfolyam

A diák tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi, írásos, szóbeli) között. Tudja, hogy a tanult történetek közül melyik történt előbb, melyik később, mennyivel – a kerettantervben megadott lépték szerint. Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók. Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján a kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával. Tudja a tanult történetek eseményeinek helyszíneit különböző léptékű térképeken megmutatni. Tudjon kérdéseket feltenni a tanult történetekhez. Tudjon különbséget tenni a történetek mesei és valóságos eseményei között. Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai számításokat.

6. évfolyam

A diák legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. Tudjon információt gyűjteni adott történelmi témában, tanári segítséggel. Tudjon tanult történetet önállóan elmesélni a kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával. Tudja a tanult történet lényegét kiemelni. Tudjon különböző korszakokat térképen beazonosítani. Tudjon távolságot becsülni és számításokat végezni történelmi térképen

7. évfolyam

Készítsen önállóan vázlatot az adott témáról. A diák tudjon beszámolót, kiselőadást tartani adott történelmi témáról, megadott ismeretterjesztő irodalom alapján. Tudjon egyszerű történelmi tárgyú táblázatokat, grafikonokat, diagramokat értelmezni néhány mondatban. Tudjon egyszerűbb forrásokat értelmezni tanári segítséggel. Ismerje az egyes történelmi korok, korszakok nevét és sorrendjét, ismerje egy-egy korszak fontosabb jellemzőit. Tudja, hogy a kerettantervben szereplő személyeknek mi volt a jelentőségük az adott időszakban. Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok fontosabb eseményeit. Tudja összehasonlítani különböző időszakok térképeit. Legyen képes egy-egy ország területváltozásait térképről leolvasni. Tudja megállapítani, hogy a magyar és egyetemes történelem megjelölt személyei közül kik voltak kortársak.

8. évfolyam

A diák tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani. Tudja, mi történt Európa más régióiban a magyar történelem egy-egy kiemelkedő eseménye idején. Legyen képes összefüggéseket találni a történelmi események és a technikai-gazdasági fejlődés legfontosabb állomásai között. Tudja a XX. századi magyar és egyetemes történelem legfontosabb fordulópontjait, idejét. Tudja ismertetni a demokráciák és diktatúrák legjellemzőbb vonásait. Legyen képes néhány jelentős eseményhez kapcsolódó forrást összehasonlítani. Ismerje a mai Magyarország közjogi és politikai rendszerének alapelemeit. Környezetének, lakóhelyének fontos történelmi eseményeit el tudja helyezni a köztörténet folyamában.

INFORMATIKA

5. osztály:

- Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret.
- A tanuló értse, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk.
- Tudjon alapszinten kommunikálni az adott programokkal.
- Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.
- Tudjon mappákat és fájlokat létrehozni, másolni, törölni.
- Képes legyen ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal.

6. osztály:

- Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot készíteni.
- Tudjon használni néhány közhasznú információforrást.
- Tudjon web helyekre látogatni, és ott adott információt megkeresni.
- Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket.
- Legyen képes egyszerű, hétköznapi algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani.
- Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Tudja, hogy milyen könyvtári szolgáltatásokat nyújt az iskolai könyvtár. Tudjon irányítással információt keresni a segédkönyvekben és helyi adatbázisban. Legyen képes megkülönböztetni a főbb könyvtári médiumokat.

7. osztály:

- A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni.
- Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.
- Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, vagy az operációs rendszer néhány szolgáltatását.
- Ismerje és tudja kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép, mozgókép, hang).
- Tudja használni az elektronikus levelezés alapszolgáltatásait.
- Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmusokat készíteni.
- Ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus).
- Ismerje a könyvtártípusokat. Tudja használni az elektronikus könyvtárat. Tudjon
- információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) és az interneten.

8. osztály:

- A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai
- társadalomban.
- Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges- rajzos-táblázatos dokumentumot készíteni.
- Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni.
- Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon megjeleníteni.
- Tudja, hogy a tárgyszó és a szakjelzet a könyv témáját fejezi ki. Tudjon a szakjelzet
- ismeretében a szabadpolcon műveket keresni. Legyen képes - segítséggel – a tárgyi katalógust használva egyszerű keresési feladatokat megoldani. Tudjon forrásokra hivatkozni.

TERMÉSZETISMERET:

5. osztály:

Legyenek képesek konkrét természeti formák, tárgyak, élőlények és egyszerű jelenségek, folyamatok megfigyelésére, tapasztalatainak rögzítésére élőszóban, rajzban és írásban. Tudják felidézni a természeti és az ember által létesített környezetre vonatkozó konkrét, szemléletes képi tartalmakat. E képzetek alapján tudjanak ítéleteket alkotni, következtetéseket levonni.
Legyenek képesek a leggyakoribb térképjelek alapján elemi térképhasználatra. Fogalmazzák meg milyen az aktuális időjárás. Tudják a tanult mértékegységek alkalmazásával a vizsgált jelenségeket mennyiségileg is jellemezni, és a mért adatokat értelmezni. Tudják megkülönböztetni a különböző halmazállapotokat és értsék azok változásait. Jellemezzék az évszakokat időjárásuk szerint. Ismerjék
az időjárást kialakító legfontosabb tényezőket. Jellemezzék éghajlatunkat. Ismerjék az időjárási események és a felszín változása közötti összefüggéseket.
Ismerjék fel a megfigyelt táj legfontosabb felszínformáit. Tudják értelmezni az egyszerű felszínformákat kialakulásuk szerint. Tudjanak jellemző tulajdonságokat mondani megfigyelt kőzetmintákról. Ismerjék fel az emberek földrajzi környezetet veszélyeztető tevékenységét. Értsék meg, hogy a környezet állapotának romlásáért az emberek a felelősek.
Tudják megkülönböztetni leggyakoribb gyümölcseinket, zöldségnövényeinket. Megfigyelt tulajdonságaik alapján jellemezzék azokat. Ismerjék a táplálkozásunkban betöltött szerepüket.
Ismerjék fel a települési környezet leggyakrabban előforduló állatait és a háziállatokat. Legyenek tisztában az állatvédelem jelentőségével, erkölcsi szabályaival.

6. osztály:

A tanuló legyen képes egyszerű társadalmi-gazdasági jelenségek megfigyelésére a tapasztalatok szóbeli megfogalmazására, feljegyzésére és értékelésére.
Tudjon biztonsággal tájékozódni a térképen. Olvasson le egyszerű információkat különbözőtérképekről. Legyen képes tanári irányítással tájékozódni a különféle földrajzi-környezeti tartalmú információs anyagokban és ezek gyűjteményeiben. Tudjon alapvető földrajzi tartalmú adatokat, információkat értelmezni, összehasonlítani és azokból következtetéseket levonni. Legyen képes földrajzi tartalmú adatok, információk ábrázolására. Ismerje fel és nevezze meg térképen a közvetlen földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat.
Ismerje fel a természetföldrajzi folyamatok és a történelmi, társadalmi-gazdasági események időnagyságrendi és időtartambeli különbségeit. Tudja bemutatni példák alapján a legfontosabb gazdasági ágazatok, illetve tevékenységek szerepét, jellemzőit. Ismerje fel az egyes településtípusok sajátos vonásait.
Ismerje fel a földrajzi környezetre kifejtett emberi, társadalmi hatások következményeit, bizonyítsa példákkal az egyéni felelősség fontosságát a környezetkárosító folyamatok mérséklésében.
Tudjanak a konkrét környezeti jelenségekből általánosítani, elvonatkoztatni. Ismerjék fel és értsék meg a vizsgált jelenségekben, folyamatokban megmutatkozó oksági kapcsolatokat, összefüggéseket, törvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető méréseket elvégezni és a mért adatokat értékelni.
Ismerjék fel ezek közül azokat, amelyek veszélyesek lehetnek, tudják elkerülni azokat! Bemutatás után legyenek képesek egyszerű kísérleteket fegyelmezetten és a balesetvédelmi, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabályok betartásával megismételni, a tapasztalt jelenségeket elmondani.
Elemi szinten tájékozódjanak a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével. Használják a térképet egyszerű földrajzi ismeretek megszerzésére, tudjanak adatokat leolvasni a domborzati és vízrajzi térképekről. Tudják felsorolni a kontinenseket és óceánokat. Legyenek egyszerű, szemléletes képzeteik a földrajzi övezetekről.
Ismerjék fel jellemző álló- vagy mozgóképről és leírás alapján hazánk nagytájait, lakókörnyezetük néhány nevezetes települését, az ország fővárosát.
Tudják felidézhető képzeteik segítségével jellemezni a hazai életközösségeket. Tudjanak egyszerű táplálékláncokat bemutatni. Ismerjék a legjellegzetesebb hazai növény és állatfajok testfelépítését, életmódját. Értsék meg a természet védelmének jelentőségét, a fenntartható gazdaság feltételeit.

BIOLÓGIA

7. évfolyam:

Ismerjék az életközösségek, táplálékláncot alkotó fajainak nevét, külső felépítését, életmódját.
Tudjanak egy-egy táplálékláncot összeállítani a különböző életközösségek megismert élőlényeiből.
Legyenek képesek kiemelni és összehasonlítani a különböző tájakon élő növények és állatok lényeges ismertetőjegyeit. Mondjanak egy-két példát a különböző életközösségek élőlényeinek testfelépítése és környezete közötti összefüggésre. Legyenek tisztában azzal, hogy a természetes életközösségek védelme az egész földi élet számára létfontosságú. Észleljék, ha környezetük állapota romlik, és legyen igényük annak megakadályozására. Ismerjenek példákat a különféle életközösségek károsításának módjára és annak megakadályozására. Ismerjék, hogyan kell az élőlényeket hasonló tulajdonságaik alapján rendszerezni, csoportosítani. Legyenek képesek a megfigyeléseik, vizsgálódásaik során nyert tapasztalatok értelmezésére.

8. évfolyam:

Tudják felsorolni az egyes életműködések szervrendszereinek fő részeit és ismerjék ezek működésének lényegét. Legyenek jártasak abban, hogy testükkel, életműködésükkel kapcsolatos ismereteket tudjanak szerezni a népszerűsítő művekből, és tudásuknak megfelelő szinten legyenek képesek az információk kritikus értékelésére. Tudják az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit felsorolni. Tudatosuljon bennük, hogy az ivarszervek nem azonos ütemben fejlődnek a többi szervrendszerrel, a korai szexuális élet ártalmas lehet. Értsék meg, hogy az egyes emberek egyedfejlődése különböző ütemű, ezért az azonos életkorúak között is lehetnek olyan jelentős fejlettségbeli különbségek, amelyek mégsem kórosak. Legyenek toleránsak a más ütemben fejlődő és fogyatékos emberekkel. Legyen igényük a tisztaságra és az egészséges életmódra. Értsék a betegségek megelőzésének fontosságát. A diákok az egészségfejlesztés terén szerzett ismereteik, készségeik és jártasságaik birtokában felismerik a kiegyensúlyozott életmód és életvitel jelentőségét saját egészségük szempontjából. Ismerjék az egészségfejlesztéssel összefüggő alapfogalmakat, különös tekintettel az egyéni felelősség jelentőségére. A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szellemi és szociális jól-lét állapota, valamint a mindennapi életvezetés, az életmódbéli szokások fogják döntő mértékben meghatározni későbbi egészségi állapotukat, életkilátásaikat. Tudjanak különbséget tenni a „kockázatos” és „veszélyes” dolgok, tevékenységek között. Ismerjék fel az egészséget veszélyeztető magatartásformákat, valamint azokat az élethelyzeteket, amelyek választások elé állíthatják őket. Legyenek tisztában a dohányzás, az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás egészségi, jogi és társadalmi következményeivel. Tudjanak különbséget tenni a kábítószert is tartalmazó gyógyszerek használata és visszaélésszerű fogyasztása között. Ismerjék a szexualitás társadalmi vonatkozásait, a nemi és családi szerepek jellegzetességeit, legyenek tisztában a szexuális élet alapvető higiénéjével. Rendelkezzenek olyan kommunikációs készségekkel, amelyek segítik őket az egészségüket támogató döntések meghozatalában, valamint társas kapcsolataik „karbantartásában”, konfliktusaik kezelésében.
Ismerjék fel a kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető jelentőségét az egészségi állapot fenntartásában. Legyenek tudatában az aktív életmód által kínált előnyöknek, elsősorban a mindennapi mozgás kedvező élettani hatásának, valamint saját fizikai képességeik megőrzésében játszott fontosságának. Ugyancsak lássák be az aktív életvitel szerepét a személyközi kapcsolatokban és az önbecsülésben. Éljék át a szűkebb és tágabb környezetért vállalt felelősség érzését, ismerjék fel egyéni lehetőségeiket a természetvédelem területén.

Matematika

5. évfolyam

- A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása.
- A tízes számrendszer ismerete.
- Összeadás, kivonás, szorzás, osztás a természetes számok körében.
- Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése.
- Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.
- Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.
- Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása.
- Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. Felezőmerőleges szemléletes fogalma.
- Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét esetekben.
- Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati feladatokban.
- A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei.
- Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.
- Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.
- Halmazok értelmezése, alkalmazása.

6. évfolyam

- Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.
- Tört, tizedestört, negatív szám fogalma. Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel.
- 2-vel, 5-tel, 10-zel, 4-gyel, 3-mal, 100-zal való oszthatóság.
- A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása következtetéssel.
- Egyszerű elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel.
- Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben.
- A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata.
- Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése.
- Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése.
- Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása.
- Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben.
- A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása.
- Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.
- Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.
- Halmazok értelmezése, alkalmazása.

7. évfolyam

- Egyszerű állítások igazságának eldöntése.
- Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén.
- Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, tizedestörtek körében egyszerű esetekben.
- 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja.
- Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban.
- Egyszerű százalékszámítási feladatok.
- Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése.
- Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása.
- Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is.
- Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben.
- Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén szabály(ok) keresése.
- Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos mértékegységeinek ismerete.
- Háromszögek területének kiszámítása.
- Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése. Szögpárok ismerete.
- Szögfelező szerkesztése. Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések.
- Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege.
- Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése, jellemzése.
- A gyakoriság fogalma. Egyszerű grafikonok olvasása, készítése.
- Halmazok műveletei.- Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás. Szövegértelmezés egyszerű esetekben.
- A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén.
- Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása.
- Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális számkörben.
- Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesi értékének kiszámítása.
- Elsőfokú egyenletek megoldása.
- Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.
- f(x)= a x+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén.
Egyenes hasábok, henger felszíne és térfogata.
- Adott pont eltolása adott vektorral. Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban.
- Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül).
- Relatív gyakoriság.
- Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban.
- Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben.

FIZIKA

7. osztály:

A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a látottak elmondására, egyszerű tapasztalatok életkorának megfelelő értelmezésére.
Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeknek (út, sebesség, tömeg, erő, hőmérséklet, energia, teljesítmény) a mindennapi életben is használt mértékegységeit.
Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben (pl. hó olvadása, vizes ruha száradása, stb.)
Legyen tisztában az energia-megmaradás törvényének alapvető jelenőségével. Értse, hogy egyszerű gépekkel csak erőt takaríthatunk meg, munkát nem.
Legyen képes kisebb csoportban, társaival együttműködve egyszerű kísérletek, mérések elvégzésére, azok értelmezésére.

8. osztály:

A diák ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az iskolán kívüli életben egyaránt.
Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását.
Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat. Legyen képes tanári irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására, feszültség- és árammérésre.
Tudja értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat.
Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és megvalósításának lehetőségeit.
Tudja az anyagokat csoportosítani elektromos és optikai tulajdonságaik szerint.
Legyen tisztában a szem működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókkal, ismerje a szemüveg szerepét. Ismerje a mindennapi optikai eszközöket.

KÉMIA

7. évfolyam:

A tanuló sorolja fel az atomot felépítő elemi részecskéket, tudja, hogy a protonok és az elektronok száma azonos a semleges atomban. Alkalmazza a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az atom protonszáma közti összefüggést. Nevezze meg a tanult atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai jelüket. Ismerje fel a tanult anyagokat tulajdonságaik alapján. Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. Legyen képes a tanult anyagok összetétel szerinti csoportosítására. Ismerje az égés folyamatának lényegét, mindennapi jelentőségét, feltételeit, veszélyeit, a helyes magatartásformát tűz esetén. Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz. Legyen képes egyszerű tudományos népszerűsítő irodalmi részlet értelmezésére, lényegének elmondására.
- Anyagok tulajdonságai
- Halmazállapotok, halmazállapot változások
- A levegő összetétele
- Az égés és tűzoltás
- A víz (természetes vizek, és szennyezése, biológiailag tiszta víz, kémiailag tiszta víz)
- Oldatok összetétele
- Keverékek
- Keverékek és oldatok szétválasztása
- A víz alkotórészei, vízbontás
- Az atom és elem jele (vegyjelek)
- Az atom felépítése
- Elektronburok, elektronburok szerkezete
- Periódusos rendszer (főcsoportszám, periódus szám)
- Fémek és nemfémek jellemzése
- Elemmolekulák (hidrogén-, oxigén-, klór-, nitrogén molekula)
- Vegyület molekulák (víz, szén-dioxid, hidrogén-klorid, ammónia)

8. évfolyam:

A tanuló a tanult elemek helyét ismerje fel a periódusos rendszerben. Néhány fontos tulajdonság említésével mutassa be a tanult elemeket, vegyületeket, írja fel kémiai jelüket. Értelmezze a kémiai reakció lényegét (kiindulási anyagok és termékek megadása) az elvégzett kísérletek alapján. Sorolja be a megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton is megismert változásaikat, reakcióikat a megfelelő típusba (egyesülés, bomlás). Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz. Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. Érzékszervvel megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítsa a köznapi életben is fontos szervetlen anyagokat Használati utasítás alapján szakszerűen dolgozzon a háztartási vegyszerekkel, a mindennapi életben használt oldatokkal. Sorolja fel a természetes vizek összetevőit. Ismerje fel az egészségét, a környezet épségét veszélyeztető jelenségeket, problémákat saját környezetében. Sorolja fel a levegő és a természetes vizek
szennyezéseit. Legyen képes egyszerű tudományos leírás önálló értelmezésére, felhasználására.
Az alábbi elemek előfordulása, előállítása, fizikai tulajdonságai, felhasználása)
- hidrogén
- klór
- oxigén, ózon
- kén
- nitrogén
- foszfor
- szén
- szilícium
- nátrium
- kalcium
- alumínium
- vas
Az alábbi vegyületek előfordulása, előállítása, fizikai tulajdonságai, felhasználása
- víz
- sósav
- kén-dioxid
- kénsav
- nitrogén-oxidok
- salétromsav
- foszforsav
- szén-monoxid, szén-dioxid
- szénsav
- nátrium-klorid, nátrium-hidroxid, nátrium-karbonát
- kalcium-karbonát, kalcium-oxid, kalcium-hidroxid
Alumínium és vasgyártás lényege, az acélgyártás.

FÖLDRAJZ

7. osztály:

A tanuló legyen képes az egyes kontinensek, tájak, országok természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit bemutató képek, ábrák, adatok elemzésére, tanári irányítás alapján alapvető összefüggések felismerésére.
Tudja megadott szempontok alapján bemutatni az egyes kontinenseket, tipikus tájaikat, legfontosabb országaikat. Ismerje fel a természeti és társadalmi környezet alapvető összefüggéseit.
Legyen képes különböző térképi és egyéb földrajzi tartalmú információk felhasználására a témákhoz kapcsolódóan.
Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat.

8. osztály:

A tanuló tudja bemutatni hazánk földrajzi környezetének természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit megadott szempontok alapján. Tudja ismertetni hazánk tájainak természeti és társadalmi gazdasági jellemzőit különböző térképi információk felhasználásával. Ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását az egyes térségek gazdasági életében.
Ismerje hazánk környezeti értékeit. Legyen képes önálló információgyűjtésre a megadott szempontok szerint különböző földrajzi, környezetvédelmi tartalmú információhordozókból, és tudja feldolgozni ezeket tanári irányítással.
Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat. Tudja meghatározni és megfogalmazni földrajzi fekvésüket, kapcsoljon hozzájuk tartalmi jellemzőket.

ÉNEK-ZENE:

5. osztály

- 15 dal éneklése, helyes artikulációval, a dallam és a szöveg egységében.
- A tanult dalok és a többször meghallgatott zeneművek felismerése.
- Egyszerű dallamok szolmizálása.
- Kottázás betűs kottáról.
- A violinkulcs felismerése és írása.
- Egyszerű ritmusok hangoztatása, írása.
- Az ereszkedő és kupolás dallamvonal felismerése.

6. osztály

- Az ismételt dalokat is beleszámítva 20 dal éneklése.
- A tanult ritmuselemek felismerése, megszólaltatása, lejegyzése.
- Egyszerű dallamok szolmizálása.
- A tanult hangközök, a zenei ABC ismerete.
- Egyszerű dallamok legyezése.
- A tanult dalok és a többször meghallgatott zeneművek felismerése.
- A régi stílusú és új stílusú népdalok megkülönböztetése.

7. osztály

- A tanult dalok (20 népdal, 1 műdal éneklése).
- Az előző években tanult ritmuselemek ismerete, hangoztatása.
- Zenei írás-olvasás betűs kottáról.
- A tanult hangközök felismerése, megnevezése.
- A leggyakoribb tempó-és dinamikai jelek ismerete.
- A tanult dalok és a többször meghallgatott zeneművek felismerése.

8. osztály

- 20-25 népdal, műdal kifejező éneklése emlékezetből.
- A tanult ritmuselemek felismerése és megszólaltatása ismert dallamokban emlékezetből vagy
- kottaképről.
- Az ismert dalok, zenei szemelvények szolmizálása.
- A tanult hangsorok, hangközök felismerése, megnevezése.
- A leggyakoribb tempó-és dinamikai jelek ismerete.
- A tanult dalok és a többször hallott zeneművek felismerése.

VIZUÁLIS KULTÚRA

5. osztály:

A geometriai alapfogalmak (mint: pont, egyenes, sík, tér, síkidomok, alapvető geometrikus testek) ismerete.
Ismerje, és tudja alkalmazni az árnyék fajtákat.
Ismerje a fénytani alapfogalmakat (fény, spektrum, fény főszínek) a fénykeverés szabályosságait.
Ismerje a színtani alapfogalmakat (főszínek, alapszínek, láthatóságuk)
Ismerje a főszínek fogalmát.
Ismerje az őskori-, egyiptomi-, görög-, római-, ókeresztény és bizánci művészettörténeti korszakok korát, főbb jellemzőit, művészeti alkotásait. Ismerjen egyes nép munkaeszközöket.
Ismerjék a színek világos és sötét árnyalatait, és tónusozással tudják érzékeltetni az egyszerűbb fény-árnyék viszonylatokat. Képesek legyenek kikeverni adott színeket.
Bemutassák ismereteket a forma és szerkezet kapcsolatának különböző módozatairól.
Ismerjék és készítsék el a tizenkét tagú színkört, és szerezzenek jártasságot a különböző színátmenetek létrehozásában, valamint a színeltalálásban. Színvázlataikban tudjanak egy-egy új színt kikeverni, illetve egy adott színt vagy színcsoportot reprodukálni. Természeti és mesterséges térformák alapszintű megjelenítése. Többféle technika alkalmazásával, alapszintű formaelemzés és megjelenítés. Munkáik tartalmazzák az adott korosztálybeli színezet-, forma, szerkezeti- és tónusozásbeli színvonalát.

6. osztály:

A geometriai alapfogalmak (mint: pont, egyenes, sík, tér, síkidomok, alapvető geometrikus testek) ismerete.
Ismerje, és tudja alkalmazni az árnyék fajtákat.
Ismerje a fénytani alapfogalmakat (fény, spektrum, fény főszínek) a fénykeverés szabályosságait.
Ismerje a színtani alapfogalmakat (főszínek, alapszínek, láthatóságuk).
Ismerje a főszínek fogalmát és a legfontosabb kontrasztokat (világos – sötét, hideg – meleg, komplementer, és alapvető színkontrasztot).
A romanika, gótika, reneszánsz, barokk, rokokó, copfstílus kormeghatározásának, emlékeinek, jellemzőinek ismerete. Népi edények és hímes tojás készítésének jellemzői.
Ismerjék a nézőpont, a rövidülés fogalmát. A feladatnak megfelelően tudják érvényesíteni a vonal- és levegőperspektíva alapvető szabályait (1- és két iránypontos rövidülés).
Rajzaikban legyenek képesek valamely technikai vagy természeti folyamat fázisait, változásait érzékeltetni.
Tudják deríteni és tompítani az egyes színeket. Kép szöveg-betű összehangolása, térábrázolási konvenciók felhasználói szintű ismerete, használata. Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése.
Fesse meg a 24 tagú színkört.

7. osztály:

Hetedik évfolyam végén legyen a tanuló képes egyéniségének megfelelő kompozíciók készítésére szabadon választott formai és technikai megoldásokkal. Ismerje fel a kompozíciók jelentőségét a képek világában.
A külső és belső tér. A térhatás szerepe a térélményben.
A nézőpont, az arányok, a karakter.
Síkbeli formák és tömegek.
Fény és árnyék. Önárnyék, vetett árnyék.
Tudjon értelmes, működést magyarázó rajzokat készíteni.

MŰVÉSZETTÖRTÉNET:

A barokk, klasszicista, romantika korának legfőbb jellemzői.
8. osztály:

A tanuló legyen jártas rajz és színbeli tanulmányok készítésében, értelmező eljárások
alkalmazásában.
Ismerje és tudja feladatban ábrázolni a legfontosabb térábrázolási konvekcíókat.
A tömegkommunikáció szerepe, hatása és legfontosabb formái (könyv, sajtótermék,
plakát, foto, film, TV, rádió)
A fény, a tónus, a színfokozatok, a színek térhatása az önálló értelmezés, kifejezés, lehetőségeinek tükrében.
A díszítés funkciója
Az öltözködés és tárgykultúra.
Az egyéni stílus. Az öltözék, mint üzenet.

MŰVÉSZETTÖRTÉNET: XX. sz. művészete. - stílusirányzatok. Ismerje fel és tudja jellemezni a művészettörténet nagy stíluskorszakait és formajegyeit egy- egy épület, tárgy formáján keresztül.

TECHNIKA:

5. évfolyam:

A technikai elveivel környezet jelentőségének felismerése. Ismerkedés a környezet tudatos átalakításának elveivel és szükségességével. Egyszerű, mindennapos technikai rendszerek azonosítása. A kommunikáció alapfogalmainak alkalmazása, tömegkommunikációs eszközök kezelése. Egyszerű műveleti algoritmusok értelmezése és végrehajtása (egyszerű tervek és vázlatrajzok készítése). Becslés centiméter pontossággal, mérés milliméter pontossággal. Egyszerű műszaki rajzok olvasása és készítése. A gyalogos, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak és helyes magatartásformáinak alkalmazása. A következetes és rendszeres tisztálkodás ismerete. Az egészséges táplálkozás jelentőségének felismerése. A családi munkamegosztás ismerete, a házi és ház körüli munkák gyakorlása. A szükséges eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata. Környezetkímélő magatartás és takarékosság fontosságának felismerése.

6. évfolyam:

A természet törvényeinek ismerete, gazdálkodás a természeti erőforrásokkal. Az információtárolás és továbbítás eszközeinek használata. A munkavégzéshez szükséges anyagok, az átalakításhoz szükséges szerszámok és gépek kiválasztása, balesetmentes és szakszerű használata. Mérés milliméter pontossággal. Egyszerű műszaki rajzok készítése. Tárgyak felismerése vetületek alapján. A makett és a modell szerepe. Logikai áramkörök értelmezése. A biztonságos közlekedés alkalmazása. A kerékpáros közlekedés szabályai. Az egészséges életmód ismeretei. Egyszerű háztartási munkák gyakorlati végzése. Családi gazdálkodás összefüggései.

7. évfolyam:

A technika társadalomra és természetre gyakorolt hatásainak vizsgálata. Véleményalkotás a fenntartható fejlődésről. A lehetséges környezetkímélő nyersanyag és energiaforrások bemutatása és elemzése a felhasználhatóság szempontjából. Információs rendszerek és csatornák, illetve egyszerű érzékelők megismerése konkrét példákon. Egy konkrét egyszerű gyártási folyamat bemutatása. Az erőműtípusok egyszerű összehasonlítása. Az alternatív energiaforrások és a környezetkímélő technológiák áttekintése. Gépek működésének
bemutatása, modellezése. A gépek általános jellemzőinek ismerete. Erőgépek működése. Jelentős magyar és külföldi találmányok és feltalálók azonosítása. A közúti, a légi, a vízi, a vasúti közlekedés rendszereinek elemzése. Kulturált közlekedési magatartása alkalmazása. A korszerű táplálkozás módszereinek használata. Korszerű ételsor önálló összeállítása. Egyszerű háztartási gépek használata. Az infrastruktúra elemeinek ismerete. A fogyasztói érdekvédelem lehetőségeinek felismerése. A takarékosság alkalmazása. A növények gondozása, ápolása. Pályaválasztási alapfogalmak gyűjtése.

8. évfolyam:

A villamos áram útjának ismerete az erőműtől a fogyasztókig. A lakás villamos berendezéseinek ismerete és helyes használata. Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek. A vezérlés és szabályzás működésnek megismerése, áramkörök készítése. A közművek (vízvezeték és fűtésrendszere) működésének ismerete. Ismerje az információs rendszereket. A fenntartható fejlődés problémájának megismerése. A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerés és elhárítása. Tudja az egészséget fenyegető veszélyeket elkerülni, különös tekintettel a dohányzás, az alkohol és a kábítószer-fogyasztás veszélyeire. Ismerje az egészséges táplálkozás szabályait.

TESTNEVELÉS:

5. osztály:

A tanult rendgyakorlatok végrehajtása az utasításoknak megfelelően. Aktív részvétel a sokoldalú előkészítő és gimnasztikai gyakorlatok végzésében. Alapvető jártasság az atlétikai és tornamozgásokban, a saját test feletti uralom a támasz- és függésgyakorlatokban. Aktív bekapcsolódás a választott sportjátékba. A test-test elleni küzdelem vállalása.

6. osztály:

Rendgyakorlatok végzése az óraszervezés megkívánta formában. Jártasság a bemelegítésre és képességfejlesztésre egyaránt alkalmas gyakorlatok végzésében. A tanult tornagyakorlatok és az atlétikai mozgások összerendezett végrehajtása. A labdajátékokban tanult technikai elemek alkalmazása.

7. osztály:

A rendgyakorlatoknál törekvés a társakhoz igazodó, egyöntetű végrehajtásra. Néhány alapvető gimnasztikai gyakorlat végzése. Az atlétikai mozgások megközelítően helyes végrehajtása. A torna gyakorlatelemek összekötésének biztonsága. Labdajátékokban a csapattársakkal való együttműködésre törekvés. Küzdeni tudás, sportszerűség.

8. osztály:

A rendgyakorlatoknál törekvés a társakhoz igazodó, egyöntetű végrehajtásra. Néhány alapvető gimnasztikai gyakorlat végzése. Az atlétikai mozgások megközelítően helyes végrehajtása. A torna gyakorlatelemek összekötésének biztonsága. Labdajátékokban a csapattársakkal való együttműködésre törekvés. Küzdeni tudás, sportszerűség.
Vissza a tartalomhoz